Please follow https://sde.ok.gov/sites/default/files/Return%20to%20Learn%20Oklahoma.pdf.