Please follow https://www.nasa.gov/feature/jpl/planetary-defense-exercise-uses-apophis-as-hazardous-asteroid-stand-in.