Please follow https://eligibility.sc.egov.usda.gov/eligibility/welcomeAction.do?pageAction=RBSmenu&NavKey=property@13.