Please follow https://www.cdc.gov/diabetes/dsmes-toolkit/index.html.